heart-lock

'נקודה של אור' בפרשת השבוע | לפתוח את הלב | נתינה של אמת | אייל בנימין קרוצ'י

לפתוח את הלב פתוח תפתח… נתון תתן (דברים טו,ח.י) המצווה לתת צדקה מופיעה פעמיים בפרשתנו, ובכל פעם היא נאמרת בלשון כפולה. ציווי אחד: "פתוח תפתח את ידך", והציווי השני: "נתון תיתן לו". בשני הציוויים התורה משתמשת בציווי כפול – "פתוח תפתח", "נתון תיתן". חז"ל למדו מכפל הלשון הזה, שהחובה לתת צדקה אינה מוגבלת לפעם אחת, […]