1076955_vibrant_gift

פרשת דרכים/ארז משה דורון. ואתחנן. הכל מתנת חינם

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע ואתחנן. הכל מתנת חינם. משה איש האלוקים, האדם הכי גדול בעולם. אין דרגה שלא הגיע אליה, אין מעלה שלא קנה אותה, זכה למסירות נפש שאין למעלה ממנה, עניו בתכלית הענווה, מתפלל שלא היה כמוהו, עלה לשמיים, נלחם עם מלאכים, לימד תורה לכל עם […]

1395172_ripe_wheat_low_pov

פרשת דרכים / ארז משה דורון. פרשת דברים. יש אחד שעיניו רואות

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פרשת דברים. יש אחד שעיניו רואות. אחרי עשרות שנים מרות במדבר שוב עומדים בני ישראל מול הארץ המובטחת. א' בשבט. עבר הירדן המזרחי, פותח משה בנאום הפרידה מעמו האהוב. אחרי אין סוף טעויות ומשברים, נסיגות והסתבכויות, הנה הם עומדים לרשת את ארצם, לבנות […]

941838_heart

פרשת דרכים / ארז משה דורון. מטות מסעי. פעמיים גן עדן

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע מטות מסעי. פעמיים גן עדן. אמר להם רבא לחכמים: בבקשה מכם, אל תירשו פעמים גיהינום (יומא ע"ב) מפרש רש"י: מה פירוש "פעמיים גיהינום"? "להיות יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה ולא תקיימוה, ותירשו גיהינום במותכם, ובחייכם לא נהניתם בעולמכם". רצונו לומר: אם כבר יגעים […]

1045626_seedling_2

פרשת דרכים / ארז משה דורון – פנחס. התחלה חדשה.

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פנחס. התחלה חדשה. בנות צלפחד הגיעו אל משה לשאול שאלה. גם אלעזר הכהן עמד שם ונשיאי ישראל וכל העדה כולה. אבל משה לא ידע את התשובה והפנה אותה אל השם. "ויקרב משה את משפטן לפני השם" (במדבר כ"ז ה') משה איש האלוקים, האדם […]

1392937_summer_sunset

פרשת דרכים / ארז משה דורון. פרשת בלק. מה שאתה רוצה.

פרשת דרכים / ארז משה דורון דרכים בעבודת הלב מתוך פרשת השבוע פרשת בלק. מה שאתה רוצה. עם ישראל התקרבו לארץ ישראל, נלחמו וכבשו את האמוריים. וכעת התקרבו לגבול ארץ מואב. בלק מלך מואב פחד מהם ושלח שליחים אל בלעם, המכשף הידוע, שיבוא לעזור לו, למצוא דופי ולעורר קטרוג ודין על ידי קללתו את ישראל […]